2016. február 25., csütörtök

búcsúlehetőségek a szentévben"A búcsú ajándéka

A jubiliumi év ünnepe nem csak egy páratlan lehetőség, hogy éljünk azzal a nagy ajándékkal, amelyet az Úr  az Egyház közvetítésével búcsú formájában nekünk juttatott, hanem ez egyben egy jó lehetőség is arra, hogy a hívőkben a búcsúról szóló tanítást újra tudatosítsuk.  Ezért az Apostoli Penintenciária mindazok javára, akik a jubielumi év helyszíneit1. meglátogatják, a következőket teszi közzé:


Megjegyzések a búcsúk általános természetéhez

  1. A búcsút a Kánoni jogok kódexe (can. 992) és a Katolikus Egyház Katekizmusa (1471-1479) a következőképpen definiálja: “A búcsú révén Isten elengedi egy általa már megbocsátott bűn ideiglenes büntetését. A búcsút megfelelő feltételekkel, a kellően felkészült keresztény hívők kapják meg az Egyház szolgálata által, aki mint a megváltás szolgálója Krisztus és a szentek elégtételének a kincsét kiosztani jogosult.”

  1. Általában a búcsúk elnyeréséhez bizonyos feltételek teljesítése (lásd alább a 3-4 pontok) és bizonyos cselekedetek (lásd alább a 8-9-10 pontok) elvégzése szükséges.

  1. A búcsúk – mind a teljes, mind a részleges búcsúk – elnyeréséhez az szükséges, hogy a hívő már legalább röviddel a búcsú elnyerése előtt a kegyelem állapotában legyen.

  1. Teljes búcsú csak egyszer egy nap nyerhető. Ennek elnyeréséhez a kegyelmi állapotban levésen kívül a következők szükségesek:

-          hogy a hívő mentes legyen minden bűnhöz, még a bocsánatos bűnökhöz való  ragaszkodástól is;

-          a bűneit szentgyónásban meggyónja;

-          a Legszentebb Oltáriszentséget magához vegye (ezt kétségtelenül jobb a szentmisén való részvétel keretein belül megtenni, de a búcsúhoz pusztán az áldozás is elég);

-          a pápa szándékára imádkozzon.

  1. Előnyös, de nem szükséges, hogy a szentgyónás és különösen a szentáldozás valamint a pápa szándékára való ima - amelyek a búcsú elnyerésének a feltételei -  ugyanaznap történjenek; de elégséges, ha ezek a szent rítusok és imák néhány nappal (kb. 20) a búcsú előtt vagy után történnek. A pápa szándékára való ima az egyes hívek tetszésére van bízva, mindazonáltal ajánlatos, hogy ez egy Miatyánk vagy egy Üdvözlégy Mária legyen. Egy szentgyónás több teljes búcsú megnyeréséhez is elégséges; de minden teljes búcsúhoz külön kell áldozni és imádkozni a pápa szándékára.

  1. A gyóntatóatyák, azok számára, akik ebben jogosan akadályoztatva vannak, módosíthatják a búcsú elnyeréséhez szükséges cselekedetek és  feltételeket (eltekintve természetesen a bűnöktől - beleértve a bocsánatos bűnöket is - elfordulást).

  1. A búcsút saját magunkért vagy az elhúnytak lelkéért lehet felajánlni, élő személyekért azonban nem.

A szentév sajátos vonatkozásai

Amennyiben a hívek megfelelnek a fenti 3-4 pontban leírt feltételeknek, jubilieumi búcsút szerezhetnek, ha valamelyik alábbi cseledetet elvégzik:

  1. A jámborság és a vallásosság cselekedeti

- zarándoklat a jubileum valamelyik szentélyéhez vagy helyszinéhez: a négy római főtemplom (Szent Péter Bazilika, Lateráni Bazilika,  Santa Maria Maggiora Bazilika, Szent Pál Bazilika) egyikébe  vagy ugyancsak Rómában a Jeruzsálemi Szent Kereszt Bazilikába, a Falakon Kívüli Szent Lőrinc Bazilikába, a Madonna del Divino Amore Bazilikába, egy római katakombába és ott szentmisén vagy más liturgikus ünnepen (mint pl. laudes vagy vesperás) vagy valamilyen áhitatossági gyakorlaton (keresztút, rózsafüzér, Akathistos himnusz elimádkozása) vesznek részt;

- vagy a jubileum egyik helyszinét2. hívő módon – egyedül vagy csoportosan –  meglátogatják és ott szentségimádást végeznek vagy hívő módon elmélkednek és ezt egy Miatyánk, egy Hiszekegy és egy Üdvözlégy elimádkozásával fejezik be.

9. Az irgalmasság vagy a felebaráti szeretet cselekedetei

-          egy nehézségben lévő testvérünket vagy nővérünket (betegek, börtönben lévők, egyedül lévő idős emberek, fogyatékosok) szükségével arányos időt ráfordítva meglátogatják, amelyel egyben a bennük jelenlévő Krisztushoz zarándokolunk;

-          vallásos vagy szociális tevékenységet  (kallódó gyerekek, szükségben lévő fiatalok, rászoruló idős emberek vagy menekültek javára) – a dologgal arányosan – támogatnak;

-          arányos részvétel a közösség javára szolgáló szabadidős tevékenységben vagy más formája a személyes áldozatnak.

  1. A bűnbűnat cselekedetei

legalább egy napon keresztül

- kerülik az élvezeti szerek (pl. dohányzás, alkoholos italok) mértéktelen         fogyasztását;

      - böjtölnek;

-          tartózkodnak a hús (vagy egyéb, a különböző püspöki konferenciák előrírásainak megfelelő élelmiszerk ) fogysztásától, és az így el nem fogyasztott élelmiszert a szegényeknek adják.


Kelt Rómában, az Apostoli Penitenciaria székhelyén, 2000. január 29-én
William Wakefiel Baum kardinális, főpenitenciárius
Luigi de Magistris Nova Regens címzetes püspöke"


1-2. A szentévi búcsúkat nem csak Rómában, hanem minden országban a megfelelő kijelölt templomokban is meg lehet szerezni. Ezek Magyarországon és Németországban.


Nincsenek megjegyzések: